ОШ „Карађорђе“

Стручна већа и тимови

Р.б. СТРУЧНА ВЕЋА И ТИМОВИ  ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. КООРДИНАТОРИ
1. Тим за инклузивно образовање МАЈА ЈОВИЋ
2. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: ЉИЉАНА ШЋЕКИЋ
3. Тим за самовредновање ЈЕЛЕНА ЦВЕТКОВИЋ
4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе МАЈА МИЛИЋЕВИЋ
5. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва НИКОЛА ПРИЦА
6. Тим за професионални развој МАРИНА ГОЈИЋ
7. Тим за заштиту животне средине НИНА АНЂИЋ
8. Тим за развој школског програма АЊА ВУЧЕТИЋ
9. Стручни тим за развојно планирање: ИРЕНА ЖИВКОВИЋ
10. Тим за професионалну оријентацију
11. Ученички парламент ИСИДОРА СТЕВАНОВИЋ
12. Културне активности школе ЉУБИЦА ЧОРБИЋ И ВУКИЦА ШЋЕКИЋ
13. Педагошки колегијум ЕМИЛИЈА РАЈИЋ МАТИЋ Записник - ИВАНА ОГЊАНОВИЋ АНТОНИЋ
Записници Стручних већа:
Наставничко веће Вукица Шћекић
Одељењско веће I – IV Ивана Миладиновић
Одељењско веће  V – VIII ЉубицаЧорбић
Стручна већа:
I разреда: Ирена Живковић
II разреда: Маја Јовић
III разреда: Ивана Огњановић Антонић
IV разреда: Љиљана Сушић
Актив предмета из области природних наука МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ