ОШ „Карађорђе“

Школски календар

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др.закон, 10/19 и 6/20), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Члан 1.
У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 5/21), у члану 6. став 2. мења се и гласи:
„Јесењи распуст почиње у понедељак, 8. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. новембра 2021. године.”
Члан 2.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину, који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС -Просветни гласник”, број 5/21), замењује се новим табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије - Просветном гласнику”.