ОШ „Карађорђе“

Инклузивно образовање

Шта је инклузивно образовање?

Ако је  једна од основних функција образовања припрема и оспособљавање за живот у заједници, инклузија подразумева не само укључивање деце са сметњама у развоју у редован образовно-васпитни систем већ и укључивање детета у друштвени живот заједнице на свим нивоима.

Инклузивно образовање подразумева:

Пружања једнаке шансе за стицање знања свим ученицима без обзира на њихову различитост.

Прилагођавање образовним потребама деце која су се до сада тежe уклапала у редован образовно-васпитни процес.

Сва деца могу да уче и имају право на образовање и васпитање.

Деца најбоље уче у својој природној, вршњачкој групи .

Некој деци због сметњи у развоју потребна је додатна помоћ и подршка.

Како се прати напредовање ових ученика?

Наставник, родитељ и стручни сарадник прате развој и напредовање детета. Ако дете не остварује очекиване исходе образовања и васпитања или су резултати које ученик остварује значајно изнад нивоа општих и посебних стандарда онда се приступа прикупљању података и формирању документације неопходне за пружање додатне помоћи и подршке.

Школа тада формира тимове за сваког појединачног ученика који реализује,прати  и процењује  напредак ученика. Ови тимови пишу извештаје о напредовању ученика и обавештавају Наставничко веће, Тим за инклузивно образовање ( кога у школи формира директор) и Педагошки колегијум. Такође, равноправни чиниоци овог процеса су родитељи ученика.

У нашој школи Тим за инклузивно образовање чине: Љубица Чорбић, Снежана Ковачевић, Ивана Миладиновић, Невена Тоскић.