ОШ „Карађорђе“

Ђачки парламент

Ученички  паламент

Према члану  88. Закона о основама система образовања и васпитања, У  последња два разреда основне школе формира се Ученички парламент. Парламент ради:
  1. даје  мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  2. разматра однос и сарадњу  ученика и наставника, стручног сарадника и атмосфере у школи;
  3. обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово
  4. школовање и о активностима ученичког парламента;
  5. активно  учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
  6. предлаже чланове стручног актива за развојно планирање и тима за
  7. превенцију вршњачког насиља из реда ученика.
Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у складу са чланом 119. овог закона. Ученички парламент има пословник о раду. Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе. Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика.