ОШ „Карађорђе“

Кућни ред

Основна школа „Карађорђе“ Остружница  

  Извод из правила о понашању ученика, радника и посетилаца у Основној школи „Карађорђе“ у Остружници               

 «Заштитити своја права можемо једино ако имамо дужности и испуњавамо своје обавезе».

Очекујемо да ћете прихватити свој део обавеза и савесно их испуњавати и тако сигурно заштитити пре свега своја права!

КУЋНИ РЕД                 

1. ВРЕМЕ ДОЛАСКА У ШКОЛУ

а) ученика

15 минута пре почетка наставе.

б) наставника                                                        

15 минута пре почетка наставе. Уколико се наставник не појави 5 минута од почетка часа, редар o томе обавештава директора/помоћника директора/, педагога, психолога.Одсутном наставнику се организује замена , а ако то није могуће, ученици добијају друго задужење. Редари одржавају ред у одсуству наставника.

в) дежурних ученика и дежурних наставника

7:30 у преподневној смени и 12:00 у поподневној смени.

2. ТРАЈАЊЕ ЧАСОВА И ОДМОРА

Час траје 45 минута, велики одмори 20 минута ( после 2. часа), а остали,

мали одмори, по 5 минута .

Време звоњења је уписано на Распореду звоњења.

За време великог одмора ученици излазе напоље, али ако су временске прилике непогодне остају у ходнику. За време малих одмора ученици обавезно остају у учионицама и ходницима.

3. ДУЖНОСТИ РЕДАРА

* Бришу таблу, доносе креде.

* Проветравају учионицу отварањем прозора на кип.

* Сређују учионицу ( скупљају папириће, намештају клупе и столице, …).

* Пре почетка часа траже од ученика да искључе мобилне телефоне.

* Одржавају ред док наставник не дође и пријављују недолазак наставника након 5 минута од почетка часа.

* Пријављују дежурном наставнику или дежурном ученику штету коју примете у учионици.

* Пријављују одсутне ученике.

* Доносе наставна средства по налогу предметног наставника и све остало за шта их наставник задужи. Ученици и редари не смеју да носе дневнике. То је задужење наставника.

* Последњи излазе из учионице и заборављене ствари остављају код хигијеничара.

4. КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

Употреба мобилних телефона од стране ученика и наставника за време трајања часова омета наставу. Због тога се мобилни телефон може користити само за време одмора.

5. ДУЖНОСТИ ДЕЖУРНИХ УЧЕНИКА

* Раније долазе у школу ( 7:30 у преподневној смени ).

* Све време контролишу улазак и излазак из школе.

* Уредно воде књигу дежурства – уписују ко улази у школу, код кога иде и колико се задржава.

* Дочекују посетиоце школе и по потреби их упућују тамо где треба да се јаве.

* Дочекују родитеље и показују им пут до наставника код кога су дошли.

* Позивају наставника из зборнице и обавештавају га о посети.

* Одржавају ред у холу за време трајања часа.

* Увек мора да буде бар 1 дежурни ученик на месту дежурства, а у случају писмених задатака траже замену од ученика из других одељења за тај час.

* Помажу у раду дежурним наставницима, нарочито за време великог одмора.

* Уписују све нерегуларне догађаје, инциденте и штете које уоче или које су им пријављене од стране редара.

* Траже помоћ дежурних наставника, помоћно-техничког особља или стручних сарадника, ако наиђу на проблем који не могу сами да реше.

* Воде рачуна о паноима у ходнику и ако је потребно допуњују њихов садржај.

6. ДУЖНОСТИ ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА

* Долазе у школу у 7:00 у преподневној смени и у 12,00 у поподневној смени.

* Придржавају се распореда и времена дежурства.

* Брину о безбедности ученика за време одмора и одржавају ред у школи.

* Не задржавају се у зборници, већ на месту свог дежурства.

* Уколико је неки од дежурних наставника одсутан, налази му се замена међу наставницима.

7. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

Сарадња са родитељима у просторијама школе остварује се кроз следеће активности:

* присуство родитељским састанцима у време заказано од стране разредних старешина;

* долазак код разредног старешине због правдања изостанака ученика;

* долазак код предметних наставника на Дан отворених врата у за то предвиђеним терминима;

* присуство дисциплинском поступку који је покренут против ученика школе;

* присуство седницама Савета родитеља или Тима за сарадњу са родитељима уколико су њихови чланови;

* подношење различитих предлога и иницијатива.

8. РАДНО ВРЕМЕ СЕКРЕТАРИЈАТА И ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

Секретар и шеф рачуноводства раде  са ученицима и родитељима  од 8:00 до 14:00.

9. ИЗГЛЕД И ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Ученици треба да долазе у школу:

*  уредни ( да воде рачуна о личној хигијени);

*  у пристојној одећи, која је у складу са њиховим узрастом;

*  пристојног личног изгледа: уредне косе, без шминке, без дугих налакираних ноктију

* без скупоценог накита и скупих мобилних телефона.

10. ПОНАШАЊЕ У ТРПЕЗАРИЈИ

* За време одмора у трпезарији дежура један наставник.

* Ученици који су претплаћени на ужину у трпезарији могу ту да остану да је поједу, а који купују ужину ван школе, остају напољу до краја одмора.

* Ученици који ужинају у трпезарији воде рачуна о томе да не остављају смеће иза себе.

* Дежурни ученици и наставници евидентирају ученике који се непримерено   понашају и о томе обавештавају њихове разредне старешине.

11. ОДСУСТВО УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ

Одсуство ученика са наставе је оправдано у следећим случајевима:

1) због болести, уз лекарско оправдање, најкасније у року од 8 дана од повратка ученика у школу;

2) ради учествовања на такмичењу, уз пријављивање од стране предметног наставника разредном старешини;

3) због важних породичних догађаја, у трајању од једног дана, а уз усмено оправдање од стране родитеља у року од 3 дана;

4) услед неког другог задужења по налогу предметног наставника, а уз сагласност разредног старешине.

Неоправдано одсуствовање ученика са наставе је у следећим случајевима:

1) непријављено одсуствовање са часова или прекорачење рокова за оправдавање изостанака;

2) неприсуствовање часовима, уз боравак у школи или школском дворишту;

3) кашњење на час без објашњења и оправдања;

4) самоиницијативно напуштање часа.

12. ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА, РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ

* Од ученика се очекује културно и пристојно понашање.

* Од ученика се очекује одговарајућа комуникација (без свађа, вике и буке).

* Отпатке треба чувати код себе, а затим их бацити у корпу за отпатке.

* Треба чувати културно-историјске знаменитости и амбијент у коме се борави.

* Ученици треба да буду прикладно одевени.

* Треба избегавати конфликтне и смиривати агресивне ситуације.

13. ПОНАШАЊЕ ЗА ВРЕМЕ МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ

* Од ученика се очекује уважавање старијих.

* Од ученика се очекује пристојно понашање, без агресивних испада и забава примерена њиховом узрасту.

 

ПРИДРЖАВАЊЕ КУЋНОГ РЕДА

* Ученици су дужни да се придржавају правила Кућног реда.

* На часовима одељењског старешине и састанцима Ученичког парламента разматра се примена Кућног реда. Ученици имају право да Кућни ред школе допуне и побољшају својим предлозима и примедбама.

* Због непоштовања Кућног реда ученицима се може смањити оцена владања.

* Због теже повреде Кућног реда и друге повреде обавеза ученика предвиђених Статутом школе спроводи се поступак утврђивања одговорности пред одељењским старешином или дисциплинском комисијом. Тада се могу изрећи мере опомене, укора одељењског старешине, укора директора или Наставничког већа.